Rebuttal to Berger et al., TOPLAS 2019

Ray, Baishakhi; Devanbu, Prem; Filkov, Vladimir;

Columbia University

New York City, NY 10027, USA