Assert use in github projects

Casalnuovo, Casey; Devanbu, Prem; Oliveira, Abilio; Filkov, Vladimir; Ray, Baishakhi;

Columbia University

New York City, NY 10027, USA